فصل اول
ماده 1– پیمان
ماده 2 – موافقتنامه
ماده 3 – شرایط عمومی
ماده 4- شرایط خصوصی
ماده 5- برنامه زمانی اجرای کار
ماده 6– کارفرما
ماده 7– پیمانکار
ماده 8- مدیر طرح
ماده 9- مهندس مشاور، مهندس ناظر
ماده 10- رئیس کارگاه
ماده 11- پیمانکار جزء
ماده 12- کار، کارگاه ، تجهیز و برچیدن کارگاه
ماده 15- روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها
فصل دوم

ماده 16 – تأییدات پیمانکار
ماده 17- کارکنان
ماده 19- کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیریها
ماده 20- تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات
ماده 21- حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبتهای لازم
ماده 22- ترتیب گردش مدارک، نقشه ها و ابلاغ دستور کارها
ماده 23- حفاظت تأسیسات زیربنایی و تغییر وضع آنها
ماده 24- واگذاری، پیمانکاران جزء
ماده 25- اجرای کار در شب
ماده 26- آثار تاریخی و اشیای عتیقه
ماده 27- اقامتگاه قانونی
فصل سوم

ماده 28- تحویل کارگاه
ماده 29- تغییر مقادیر کار، قیمتهای جدید، تعدیل نرخ پیمان
ماده 30- تغییر مدت پیمان
ماده 31- مدیریت اجرا
ماده 32- نظارت بر اجرای کار
ماده 33- مهندس ناظر
فصل چهارم

ماده34- تضمین انجام تعهدات
ماده 35- تضمین حسن انجام کار
ماده 36- پیش پرداخت
ماده 37- پرداختها
ماده 38- پرداختهای ارزی
ماده 39- تحویل موقت
ماده 40- صورت وضعیت قطعی
ماده 41- تحویل قطعی
ماده 42- مسئولیتهای دوره تضمین
فصل پنجم

ماده 43- بروز حوادث قهری
ماده 44- ممنوعیت قانونی
ماده 45- حقوق انحصاری ثبت شده
ماده 46- موارد فسخ پیمان
ماده 47- اقدامات فسخ پیمان
ماده 48- خاتمه پیمان
ماده 49 – تعلیق
ماده 50- هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار
ماده 51- صورتحساب نهایی
ماده 52– تسویه حساب
ماده 53- حل اختلاف
ماده 54- قوانین و مقررات حاکم برپیمان
قوانین و مقررات حاکم براین پیمان منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ]